Regulamin Serwisu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.gastrowawa.pl.2. Wydawcą serwisu jest L&M .3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:Wydawca ? L&M;Serwis ? usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich przeglądania, dostępna pod adresem www.gastrowawa.pl.Przepisy / Artykuły – tj. część Serwisu stanowiąca prasę w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r., nr 5, poz. 24 z późn. zm.);Użytkownik ? osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych;Użytkownik Zarejestrowany ? Użytkownik, który dokonał Rejestracji Pełnej lub Rejestracji Ograniczonej;Użytkownik Zarejestrowany ze Zdjęciem ? Użytkownik Zarejestrowany, który dokonał Rejestracji Pełnej i nie usunął Wizerunku ze swojego profilu w Serwisie.Materiał ? tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w Przepisy / Artykuły;Komentarz ? tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone pod danym Materiałem umieszczonym w Gazecie;Wizerunek ? rozpoznawalna i aktualna podobizna Użytkownika, zamieszczona przez Użytkownika w jego profilu w serwisie www.gastrowawa.pl;Wypowiedź? tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane.Rejestracja ? Rejestracja Ograniczona lub Rejestracja Pełna;Rejestracja Ograniczona ? rejestracja w Serwisie z podaniem następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, miasta zamieszkania i adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail)Rejestracja Pełna – Rejestracja Ograniczona uzupełniona o Wizerunek4. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Wydawcy.5. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi lub zamieszczanie wpisów na forum internetowym dostępnym w Serwisie zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.6. Wydawca będzie usuwał z Serwisu Materiały, Komentarze, Wypowiedzi lub wpisy na forum internetowym dostępnym w Serwisie sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami. Informacje o takich Materiałach, Komentarzach, Opiniach lub wpisach na forum internetowym dostępnym w Serwisie należy zgłaszać Wydawcy lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres redakcja@gastrowawa.pl .7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w Komentarzach, Wypowiedziach lub wpisach na forum internetowym dostępnym w Serwisie , publikowanych w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez Wydawcy.8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.9. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Wydawce w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronach Serwisu.

II. UŻYTKOWNICY1. Dokonując Rejestracji, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Wydawce swoich danych osobowych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Serwisu oraz do korzystania przez Wydawce z udzielonej mu przez Użytkownika licencji niewyłącznej.2. Dokonując Rejestracji Pełnej, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Wydawce Wizerunku, w tym w Serwisie www.wgastrowawa.pl, obok imienia i nazwiska Użytkownika lub obok jego Komentarzy, Materiałów, Wypowiedzi lub wpisów na forum dostępnym w Serwisie? na zasadach analogicznych jak w przypadku licencji wskazanej w punkcie III.6.3. Dokonując Rejestracji Pełnej, Użytkownik wyraża również zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie Wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem tego Użytkownika przez dowolny podmiot, który uzyskał od Wydawce sublicencję na Komentarz, Materiał lub Wypowiedź. Z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia Wizerunku Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.4. Dokonując Rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Wydawcą oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Wydawcy oraz poszanowania dobrych obyczajów.5. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawce danych osobowych udostępnionych w związku z Rejestracją w celach reklamy, promocji, w celach statystycznych oraz do badania rynku, a także zachowań i preferencji Użytkowników.6. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji komunikatów dotyczących bieżącej działalności Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów.7.Osoba niepełnoletnia może dokonać Rejestracji w serwisie.8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji, Wydawca zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Wydawca wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.9. Jeden Użytkownik nie może posiadać w Serwisie więcej niż jednego konta, tj. jednego identyfikatora i hasła pozwalających na korzystanie z Serwisu.10. Wydawca zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników Zarejestrowanych z Wizerunkiem poprzez np. przyznanie im w pewnym zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu Materiałów w Serwisie, przyznaniu im legitymacji prasowych, nagród pieniężnych lub rzeczowych, uprawnień do usuwania Komentarzy lub wpisów na forum dostępnym w Serwisie. Wydawca może cofnąć przyznane uprawnienia bez uzasadnienia.11. Wydawca zastrzega sobie możliwość udzielenia zezwolenia niektórym Użytkownikom Zarejestrowanym na publikowanie Materiałów, Komentarzy lub Wypowiedzi pod pseudonimem. Wniosek do Wydawcy w tej sprawie wraz z uzasadnieniem Użytkownik powinien skierować na adres redakcja@gastrowawa.pl podając wszystkie dane wymagane do Rejestracji Pełnej. W przypadku wyrażenia zgody na publikację pod pseudonimem Rejestracja stanie się skuteczna z chwilą wprowadzenia przez Wydawce odpowiednich danych do Serwisu.12. Do stosunków między Wydawcą a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie.13. W razie jakichkolwiek sporów wynikających ze stosunków między Wydawcą a Użytkownikiem sądom polskim przysługuje jurysdykcja krajowa wyłączna. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Wydawcy.

III. MATERIAŁY I KOMENTARZE1. Użytkownik Zarejestrowany jest uprawniony do zamieszczania w Serwisie Wypowiedzi, Komentarzy oraz wpisów na forum dostępnym w Serwisie.2. Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania w Serwisie Materiałów.3. Wyłącznie Użytkownik Zarejestrowany może zostać uprzywilejowany przez Wydawce.4. W przypadku usunięcia konta Użytkownik traci przywileje przyznane przez Wydawce.5. Dokonując Rejestracji, Użytkownik upoważnia Wydawce do publikowania w Serwisie www.gastrowawa.pl jego Materiałów, Komentarzy lub Wypowiedzi oraz do korzystania z przekazanych do Serwisu Materiałów, Komentarzy lub Wypowiedzi.6. Wydawcy przysługuje prawo do udzielania sublicencji według swego swobodnego uznania. Jeżeli umowa sublicencji jest odpłatna, Użytkownikowi przysługuje roszczenie o wypłatę połowy wynagrodzenia otrzymanego przez Wydawce z tytułu zawarcia umowy sublicencji. Wypłata wynagrodzenia należnego Użytkownikowi może nastąpić wyłącznie na rachunek bankowy Użytkownika prowadzony w banku krajowym. Roszczenie Użytkownika staje się wymagalne nie wcześniej niż w dniu, w którym podał Wydawcy we właściwej formie elektronicznej wszystkie dane niezbędne do wypłaty wynagrodzenia oraz do pobrania i rozliczenia związanych z tą wypłatą podatków. Prawo do wynagrodzenia nie dotyczy sublicencji udzielanych w zamian za inne, ekwiwalentne świadczenie niepieniężne.7. Użytkownik może udzielać dalszych licencji do korzystania z Materiału, Komentarza lub Wypowiedzi objętej licencją udzieloną Wydawcy również innym podmiotom pod warunkiem zobowiązania tych podmiotów do podania jako źródła rozpowszechnienia Materiału, Komentarza lub Wypowiedzi Serwisu www.gastrowawa.pl.8. Użytkownik może zwolnić się z powyższego zobowiązania w odniesieniu do określonego Materiału, Komentarza lub Wypowiedzi przez to, że na miesiąc przed udzieleniem licencji poinformuje Wydawce na piśmie o zamiarze jej udzielenia.9. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać do Serwisu Materiałów, Komentarzy lub Wypowiedzi, za których publikację w Serwisie otrzymał lub ma otrzymać wynagrodzenie od osób trzecich, w szczególności materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty tego wynagrodzenia w podwójnej wysokości na rzecz Wydawcy.10. Użytkownik zobowiązuje się nie publikować przy wykorzystaniu swojego konta w Serwisie Materiałów, Komentarzy lub Wypowiedzi opublikowanych wcześniej w innym miejscu. Takie Materiały lub Wypowiedzi mogą być publikowane przy wykorzystaniu formularza i nie stanowią podstawy do przyznania Użytkownikowi jakichkolwiek przywilejów ani nie są rejestrowane w profilu Użytkownika.11. W przypadku przekazania do publikacji Materiałów lub Wypowiedzi a, Użytkownik jest zobowiązany podać swoje imię i nazwisko oraz zamieścić aktywny link do miejsca pierwszej publikacji Materiału lub Wypowiedzi albo, w przypadku pierwszej publikacji poza siecią internet, podać miejsce i datę tej publikacji. Publikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, może nastąpić wyłącznie po przekazaniu Wydawcy przez Użytkownika pisemnej zgody na publikację w Serwisie udzielonej przez podmiot, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do przekazanego materiału.12. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać do serwisu jedynie takie Materiały, Komentarze, Wypowiedzi lub wpisy na forum dostępnym w Serwisie, z których korzystanie przez Wydawce jest zgodne z prawem i nie narusza dobrych obyczajów ani praw osób trzecich lub Wydawca, w szczególności ich praw autorskich lub dóbr osobistych.13. Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, jakie Wydawca poniesie na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Odpowiedzialność ta jest niezależna od winy Użytkownika.14. Wydawca nie jest zobowiązany do rozpowszechniania przekazanego Materiału, Komentarza lub Wypowiedzi. Odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia. Wydawca lub osoba przez niego upoważniona może także usunąć Materiał, Komentarz lub Wypowiedź, do której rozpowszechniania Wydawca wcześniej przystąpił. Wydawca ma prawo dokonywania bez zgody Użytkownika zmian i poprawek w przekazanych Materiałach lub Wypowiedziach, a także dokonywania w nich skrótów.15. Wydawca lub osoba przez niego upoważniona może usuwać Materiały, Komentarze, Wypowiedzi i wpisy na forum dostępnym w Serwisie, jeżeli uzna, że ich rozpowszechnianie w Internecie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste lub może być sprzeczne z dobrymi obyczajami. Usunięcie Materiału, Komentarza, Wypowiedzi lub wpisu na forum nie wymaga uzasadnienia.16. Zabrania się posługiwania się w treści informacji, materiałów, komentarzy, uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe, nawołujących do nienawiści oraz umieszczania linków do innych stron.17. Publikowane oceny i komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu za które Redakcja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności.

IV. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW1. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.2. Użytkownicy są również zobowiązani do przestrzegania Kodeksu Etyki Dziennikarskiej i dobrych obyczajów.3. Użytkownikowi, który narusza niniejszy Regulamin, a w szczególności: zamieszcza tego rodzaju Wypowiedzi, Komentarze, Materiały lub wpisy na forum dostępnym w Serwisie, że ich rozpowszechnianie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich lub Wydawce, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste lub może być sprzeczne z dobrymi obyczajami; usuwa z naruszeniem dobrych obyczajów Komentarze lub Wypowiedzi innych Użytkowników; zakłada więcej niż jedno konto w Serwisie; podaje nieprawdziwe dane osobowe przy rejestracji w Serwisie;Wydawca ma prawo: zablokować możliwości przekazywania do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi lub wpisów na forum internetowym dostępnym w Serwisie na okres do 1 miesiąca, lub pozbawić przyznanych przywilejów, lub pozbawić możliwości korzystania z Serwisu poprzez usunięcie jego konta z Serwisu.4. Zastosowanie blokady, pozbawienie przywilejów lub usunięcie Użytkownika nie wymaga uzasadnienia.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH1. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W celu ich usunięcia należy zwrócić się do Wydawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres redakcja@gastrowawa.pl podając link do właściwego profilu Użytkownika.2. Wydawca stosuje nowoczesne techniki zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników. Aktualną informację na temat stosowanych przez Wydawce zabezpieczeń mających na celu ochronę prywatności Użytkowników można uzyskać klikając na ikonę Polityka Prywatności lub pod adresem redakcja@gastrowawa.pl

Dane i informacje zawarte w na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Gastrowawa.pl uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych działaniami leżącymi poza kontrolą Serwisu, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych w Serwisie informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Serwisu.Gastrowawa.pl zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Serwisu.Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w Serwisie ponosi sam użytkownik. Gastrowawa.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych w Serwisie.Wszystkie fotografie umieszczone w serwisie pochodzą z e-mail od czytelników, telewizji, internetu lub prasy. Nie wszystkie są podpisane gdyż strony z której pochodzi zdjęcie nie możemy traktować jako źródłowej. Jeśli jesteś właścicielem zdjęcia i nie chcesz byśmy usunęli to prosimy o przesłanie informacji.

Dzisiejsze wydarzenia i promocje

    Właśnie w tym momencie aktualizujemy
    najciekawsze wydarzenia i promocje.
    Za chwile będziesz znów mógł je przeglądać,
    prosimy o cierpliwość.